وزارت نیرو


عنوان دستگاه  - عنوان طرح (کد طرح ) – مصوب 1402 ( میلیون ریال )

شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر - احداث و تقويت شبكه برق چاههاي كشاورزي ( 1301043017) - 50,000

شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران- انتقال نيروي برق مازندران (1301043013 ) - 200,000

وزارت کشور


عنوان دستگاه  - عنوان طرح (کد طرح ) – مصوب 1402 ( میلیون ریال )

وزارت کشور - تقويت بنيه امنيتي و انتظامي ( 1102001006) -  200,000

وزارت کشور- تقويت و كنترل و انسداد مرزهاي كشور با اولويت شرق ( 1102001007) - 1,730,000

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری


عنوان طرح (کد طرح ) – مصوب 1402 ( میلیون ریال )

كمك به احداث 25 استخر و سالن( تا 1800 مترمربع) و 30 زمين ورزشي روباز (1803002004 ) - 346,734

كمك به ساخت و تكميل مساجد و مرمت بناهاي تاريخي دانشگاه ها ( 1803002003) - 94,093

وزارت صنعت ، معدن و تجارت


عنوان دستگاه  - عنوان طرح (کد طرح ) – مصوب 1402 ( میلیون ریال )

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران - كمك به ايجاد و توسعه خوشه هاي صنعتي (1304012021 ) - 90,000

شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران - كمك به تكميل و ايجاد تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي ( 1304012022) - 1,797,000

وزارت صنعت، معدن و تجارت - كمك هاي فني و اعتباري به صنايع دريايي (1304012024 ) - 22,000

وزارت راه و شهرسازی


عنوان دستگاه  - عنوان طرح (کد طرح ) – مصوب 1402 ( میلیون ریال )

سازمان هواشناسی کشور- بهسازي و نوسازي ايستگاه ها و مراكز هواشناسي ( 1303005001) - 362,000

سازمان هواشناسی کشور - تامين تجهيزات و ماشين آلات ( 1303005002) - 16,000

سازمان هواشناسی کشور - توسعه فن آوري اطلاعات هواشناسي ( 1303005005) - 2,252,000

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - احداث راه آهن گرگان -  بجنورد و راه آهن شيروان-مشهد ( 1303015028) - 10,000

وزارت جهاد کشاورزی


عنوان دستگاه  - عنوان طرح (کد طرح ) – مصوب 1402 ( میلیون ریال )


سازمان شیلات ایران - احداث بنادر صيادي ( 1303018002) - 1,200,000

سازمان شیلات ایران - بهسازي بنادر صيادي ( افزایش بابت بندر صیادی دلوار) ( 1303018003) - 2,150,000

سازمان شیلات ایران - ساماندهي بنادر صيادي (1303018005 ) - 1,250,000

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - تجهيز، تكميل و راه اندازي شركتهاي تعاوني توليد (1305055001 ) - 50,000

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


عنوان دستگاه  - عنوان طرح (کد طرح ) – مصوب 1402 ( میلیون ریال )

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات در وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي ( 1302034012) - 280,000

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - احداث و تجهيز مجموعه هاي ورزشي، فرهنگي و رفاهي كارگران ( 1903046001) - 460,000

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - تعمير ات اساسي و تامين، تجهيزات وماشين الات ( 1903046003) - 81,704

صفحه قبل صفحه بعد