شرکت سهامی آب منطقه ای گلستانعنوان طرح (کد طرح ) – مصوب 1402 ( میلیون ریال )

آبرساني به شهر گرگان ( 1307002055)- 400,000

آبرساني به شهرهاي بندر تركمن و گميشان و بندر گز ( 1307002077)- 300,000

آبرساني به شهرهاي راميان و آزاد شهر و شهرهاي مسير ( 1307002083)- 400,000

صفحه قبل صفحه بعد