فهرست طرح پروژه های مشارکت بابخش غیردولتی

فهرست طرح/ پروژه های مشارکت بابخش غیردولتی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع بند الف تبصره 4 و ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

جدول شماره 19

جدول شماره 19- فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون  تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت (2) با اولویت مناطق محروم موضوع ردیف9-550000 سال 1402